Chính sách bảo mật (Khách hàng)

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách bet365 xử lý thông tin và dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để quản lý mối quan hệ của bạn với bet365.

Chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi hoặc do chúng tôi lưu giữ về bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin có thể được cung cấp thông qua trang web bet365, cuộc gọi điện thoại hoặc các phương thức khác.

Bằng cách đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này, bạn thừa nhận và chấp nhận việc sử dụng thông tin cá nhân của mình như được nêu ở đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn.

Trong Chính sách quyền riêng tư này, các tham chiếu đến bet365, chúng tôi hoặc của chúng tôi đề cập đến Hillside (Thể thao quốc tế) LP và Hillside (Trò chơi quốc tế) LP, cả hai đều là Quan hệ đối tác hữu hạn có trụ sở tại Gibraltar. Chúng tôi giám sát cách Bet365 thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn, đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Châu Âu.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào hoặc muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ không chỉ bởi các tiêu chuẩn và cam kết cao của bet365 mà còn bởi các quy định pháp lý. Luật pháp quy định rằng chúng tôi chỉ có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn khi có lý do chính đáng để làm như vậy, chẳng hạn như thực hiện hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý, sự đồng ý của bạn, lợi ích hợp pháp, lợi ích công cộng hoặc lợi ích sống còn.

Khi chúng tôi có hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc lý do thương mại để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn thì đó được coi là lợi ích hợp pháp. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ vẫn được bảo vệ và chúng tôi không được xử lý dữ liệu đó theo cách không công bằng với bạn hoặc lợi ích của bạn.

Nếu chúng tôi chọn sử dụng lợi ích hợp pháp làm cơ sở để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này, giải thích các lợi ích hợp pháp của chúng tôi và cung cấp cho bạn cách nêu ra bất kỳ câu hỏi hoặc phản đối nào mà bạn có thể có. Tuy nhiên, có thể có những lý do thuyết phục để xử lý những thông tin đó có thể ảnh hưởng đến quyền phản đối của bạn.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bet365 lưu giữ dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu đó được bảo vệ đầy đủ và chỉ được sử dụng cho các mục đích phù hợp. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong thời gian bạn là khách hàng của bet365.

Nếu bạn không còn là khách hàng của bet365, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong chính sách này và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có liên quan. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu giữ trong thời gian dài hơn nếu các ràng buộc kỹ thuật ngăn cản chúng tôi xóa dữ liệu đó.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Việc không cung cấp Dữ liệu cá nhân của bạn có thể cản trở khả năng của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu pháp lý, thực hiện hợp đồng hoặc cung cấp các dịch vụ cần thiết để quản lý tài khoản của bạn. Việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Thu thập dữ liệu

Thông tin và dữ liệu về bạn mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và xử lý bao gồm:

• Thông tin do bạn cung cấp thông qua các biểu mẫu trên Trang web hoặc bất kỳ nội dung gửi nào khác qua Trang web hoặc email

• Hồ sơ liên lạc, cho dù thông qua Trang web, email, điện thoại hoặc các phương thức khác

• Phản hồi của bạn đối với các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu khách hàng do chúng tôi thực hiện

• Chi tiết về các giao dịch được thực hiện với chúng tôi, cho dù thông qua Trang web, điện thoại hoặc các phương tiện khác

• Chi tiết về các lượt truy cập của bạn vào Trang web, chẳng hạn như dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn công khai có sẵn như tìm kiếm trên internet, Companies House và các phương tiện truyền thông phát sóng khi điều đó hợp lý và không gây tổn hại đến quyền lợi của bạn.

Các cuộc gọi điện thoại đến và đi từ Trung tâm Liên hệ Khách hàng của chúng tôi đều được ghi âm để đào tạo, bảo mật và giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ.

Nếu bạn tham gia vào các tính năng xã hội được cung cấp cùng với sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như phòng trò chuyện, bet365 có thể lưu trữ, ghi lại hoặc xử lý dữ liệu này.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn trong nhóm bet365 và với nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, cơ quan tham chiếu tín dụng và những tổ chức khác khi cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Khi truyền Dữ liệu cá nhân ra ngoài EEA, chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, thông qua sự đồng ý rõ ràng, thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụ pháp lý.

Ủy ban Châu Âu đã xác định rằng quốc gia nơi Dữ liệu cá nhân của bạn được nhận sẽ cung cấp mức độ bảo vệ tương đương của EEA. Thông tin chi tiết bổ sung có thể được tìm thấy trên trang web Tư pháp của Ủy ban Châu Âu.

Chúng tôi sẽ sử dụng các hợp đồng yêu cầu người nhận bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cùng tiêu chuẩn như trong EEA, sử dụng các phương pháp như điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc các quy tắc ràng buộc của công ty.

Có thể có những tình huống mà chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý phải tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba và chúng tôi có thể có quyền kiểm soát hạn chế đối với cách bên đó bảo vệ dữ liệu đó.